A+ A A-

Завод за растителни масла

Проектът започва през 2010 г. Компанията е построила съвременен завод за Сурови растителни масла с годишен капацитет 100 000 тона, която започна дейността си през 2012 г. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав. Производствените процеси са изцяло автоматизирани с микропроцесорно управление на производствените операции, и контрол на технологичните параметри.

Технологията,машините и съоръженията са разработка на фирма "DESMET BALLESTRA" - Белгия. Проектната мощност на инсталацията е 700 т/ 24 ч /слънчоглед или рапица/.

Заводът е разделен на няколко основни цеха пряко ангажирани с производствения процес и допълнителни обслужващи звена за обезпечаване на нормалната работа на предприятието.

 

Цех „Подготвително-пресов”

е предназначен за финно почистване на зърното,олющване , смилане, влаготермична обработка и пресоване на подготвения материал. Добитото сурово масло се утаява и филтрира. Полученият експелер се кондиционира и подава за доизвличане на остатъчното масло.

 

Цех „Екстракция”

е предназначен за допълнително извличане на суровото масло, останало в експелера /кюспето/ след форпресоването на суровината в цех подготвително-пресов.

Извличането се извършва чрез метода на непрекъсната екстракция с използването на хексан в качеството на разтворител.

По този начин се повишава рандемана на производството. С изградената технологичналиния (екстрактор, дестилатор, тостер,подгреватели, кондензагори, абсорбери,сепаратори, охладители, помпи, циклони, вентилатори, помпи, транспортни съоръжения и др., в този цех се извлича допълнително около 100 т/ден сурово масло. Полученият шрот около 300 -350 т/ден постъпва в следващия цех за пелетизиране.

 

Участък „Дегаминг”

е предназначен за обезслизяване /дегаминг-отстраняване на фосфатидите и тежките метали/ от суровото растително масло, произведено в Цех „Подготвително-пресов” и Цех”Екстракция”.

В участъка има възможност да се обработват 300т/ден сурови растителни масла, от които ≈ 200 тона от Цех”Подготвително-пресов” и ≈100 тона от Цех „Екстракция”.

 

След процеса на дегаминг се получават:

  • Около 294 тона обезслизено масло, което посредством помпа се транспортира по тръбопровод до хранилища за съхранение на сурови растителни масла и последваща експедиция.
  • Около 6 тона утайки, които се подават в съседния Участък „Пелетизиране на шрот” за безотпадъчно използване чрез включване в състава на шрота.

 

Участък „Пелетизиране на шрот”

Същият е предназначен за пелетизиране на шрота, който се получава в Цех „Екстракция”

 

Пелетизирането на шрота се налага за:

  • Намаляване обема му чрез увеличаване на плътността и респективно намаляване складовите площи за съхранение.
  • Подобряване условията за по-безопасно съхранение в пожарно отношение.

Дневно в участъка ще се пелетизират около 300-350 тона шрот.

Годишната производствена програма предполага следните резултати:
Преработена суровина 230000 т/год
Сурово масло 98000 т/год
Пелетизиран шрот 100000 т/год
Слънчогледова люспа 30000 т/год

Завод за растителни масла

Проектът започва през 2010 г. Компанията е построила съвременен завод за Сурови растителни масла с годишен капацитет 100 000 тона, която започна дейността си през 2012 г. Обекта е разположен върху част от територията на бившия КТМ – Русе на самия бряг на река Дунав. Производствените процеси са изцяло автоматизирани с микропроцесорно управление на производствените операции, и контрол на технологичните параметри.

Технологията,машините и съоръженията са разработка на фирма "DESMET BALLESTRA" - Белгия. Проектната мощност на инсталацията е 700 т/ 24 ч /слънчоглед или рапица/.

Заводът е разделен на няколко основни цеха пряко ангажирани с производствения процес и допълнителни обслужващи звена за обезпечаване на нормалната работа на предприятието.

 

Цех „Подготвително-пресов”

е предназначен за финно почистване на зърното,олющване , смилане, влаготермична обработка и пресоване на подготвения материал. Добитото сурово масло се утаява и филтрира. Полученият експелер се кондиционира и подава за доизвличане на остатъчното масло.

 

Цех „Екстракция”

е предназначен за допълнително извличане на суровото масло, останало в експелера /кюспето/ след форпресоването на суровината в цех подготвително-пресов.

Извличането се извършва чрез метода на непрекъсната екстракция с използването на хексан в качеството на разтворител.

По този начин се повишава рандемана на производството. С изградената технологичналиния (екстрактор, дестилатор, тостер,подгреватели, кондензагори, абсорбери,сепаратори, охладители, помпи, циклони, вентилатори, помпи, транспортни съоръжения и др., в този цех се извлича допълнително около 100 т/ден сурово масло. Полученият шрот около 300 -350 т/ден постъпва в следващия цех за пелетизиране.

 

Участък „Дегаминг”

е предназначен за обезслизяване /дегаминг-отстраняване на фосфатидите и тежките метали/ от суровото растително масло, произведено в Цех „Подготвително-пресов” и Цех”Екстракция”.

В участъка има възможност да се обработват 300т/ден сурови растителни масла, от които ≈ 200 тона от Цех”Подготвително-пресов” и ≈100 тона от Цех „Екстракция”.

 

След процеса на дегаминг се получават:

  • Около 294 тона обезслизено масло, което посредством помпа се транспортира по тръбопровод до хранилища за съхранение на сурови растителни масла и последваща експедиция.
  • Около 6 тона утайки, които се подават в съседния Участък „Пелетизиране на шрот” за безотпадъчно използване чрез включване в състава на шрота.

 

Участък „Пелетизиране на шрот”

Същият е предназначен за пелетизиране на шрота, който се получава в Цех „Екстракция”

 

Пелетизирането на шрота се налага за:

  • Намаляване обема му чрез увеличаване на плътността и респективно намаляване складовите площи за съхранение.
  • Подобряване условията за по-безопасно съхранение в пожарно отношение.

Дневно в участъка ще се пелетизират около 300-350 тона шрот.

Годишната производствена програма предполага следните резултати:
Преработена суровина 230000 т/год
Сурово масло 98000 т/год
Пелетизиран шрот 100000 т/год
Слънчогледова люспа 30000 т/год
Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация