A+ A A-

Метан станции

Верига метанстанции с марка „Булмаркет”

Булмаркет – от 2002 година партньор на Dresser Wayne Pignone
До момента фирмата е доставила и инсталирала над 20 компресора за сгъстен природен газ.
Фирмата е доставила и инсталирала 30 колонки за зареждане на автомобили.
Изградена мрежа от собствени метанстанции – Русе, В.Търново, Пловдив – 2бр., Севлиево, Ловеч, София -2бр.
От 2004 година фирмата доставя сгъстен природен газ на промишлени потребители – посредством ремаркета или бутилкови групи

Природен газ

Природният газ е смес от въглеводороди метан СН4, етан С2Н6, пропан С4Н10 и незначителни количества по-тежки въглеводороди - пентан С5Н16, хексан С7Н16 и други. Почти във всички видове природен газ се съдържат азот N2 и въглероден двуокис СО2 , по–рядко се съдържа сероводород Н2S и инертни газове. При атмосферно налягане се втечнява при -161°С. Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от пропан-бутана, който се получава при преработката на петрола.
Природният газ е по-лек от въздуха. При концентрация на природен газ от 5 до 15% във въздуха сместа е взривоопасна. Температурата на самозапалване на природния газ 537°С при атмосферни условия. Основните продукти при изгарянето му са въглероден двуокис и водни пари. Топлината на изгаряне на природния газ е 7000 – 9000Kcal/m3.

Природният газ /метанът/ е най-атрактивното гориво. Той е екологично чист и е с най-ниска цена от горивата. Той е едно от алтернативните горива, чието използване се насърчава от Европейския съюз и които до 2020 година трябва да заемат 10% от автомобилния парк на Европейския съюз.

Природният газ (метана) намира все по-широко приложение като основно гориво на моторните превозни средства (МПС) с двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Като гориво за ДВГ се използват основно продуктите от преработка на нефта – различни видове бензини, дизелово гориво и втечнен въглеводороден газ пропан-бутан. Запасите от нефт са ограничени, поради което тенденцията е за постоянно нарастване на цените на нефтопродуктите. Залежите на природен газ са практически неограничени, защото тепърва предстои разработването на нови находища, а и в изчерпаните нефтени находища остават огромни количества природен газ.

Един нормален кубичен метър природен газ (при температурана въздуха 0°С и налягане 760 мм живачен стълб) по енергийни показатели е еквивалентен на 1.1-1.2 литра бензин. С природен газ едно МПС ще измине 100 км., с около 3 пъти по-малко пари спрямо бензина и с 2.5 пъти спрямо дизеловото гориво.

От всички въглеводородни газове природният газ има най-много водород на един въглероден атом, поради което има висока температурапри изгаряне, широки граници на възпламеняване на газо-въздушната смес, по-пълно горене и по-ниско съдържание на токсични вещества.

От всички видове горива за ДВГ природният газ има най-висока детонационна устойчивост при горене. Октановото му число е между 105 - 110 единици, което позволява да се повиши степента на сгъстяване на ДВГ и да се подобри горивната им икономичност. От всички видове горива, природният газ отделя най-много топлина при изгаряне, което води до подобряване на горивната икономичност на двигателите и термичния коефициент на полезно действие (КПД).

Поради еднаквите агрегатни състояния на въздуха и природния газ, смесообразуването между тях е многократно по-добро и горенето е значително по-пълно. Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и димността на отработилите газове да се намаляват 3 - 4 пъти. Природният газ (след водорода) е най-екологичното чисто гориво за машините с вътрешно горене.
Поради по-високата детонационна устойчивост на природния газ, по-доброто смесообразуване с въздуха, по-пълното изгаряне и липса на миещи свойства, износването на двигателите се намалява с 1.5 до 2 пъти !
Годността на запалителните свещи се увеличава с 40% - 50 % , а срокът на ползване на маслата от 1.3 до 1.8 пъти.

История

Природният газ е известен от древността. Още преди много години древните хора са наблюдавали с унес газови огньове запалени от светкавици и не са могли да си обяснят явлението. Китайците използуват природна газ за изсушаване на сол преди около 2000 години. Понастящем се смята, че първото приложение на градски газ като енергиен носител е през ноември 1813 г., когато е запалена първата газова лампа на моста Уестминстър в Лондон.

История на природния газ като автомобилно гориво

Природният газ отдавна се използва като алтернативно гориво в транспортния сектор. Първият газов двигател е патентован през 30-те години на 19-ти век. По-късно през 1860 г. французинът Ленуар конструира мотор, работещ с газово-въздушна смес. По това време изборът на този вид гориво не учудва никого - бензинът е открит след 20 години, след което Даймлер създава първия бензинов двигател с вътрешно горене.
Автомобили на природен газ се карат още от 30-те години на миналия век. През 1940 г. в Германия на газ работят около 40 хил. камиона, а метанът се е използвал като гориво по това време в Дания, Румъния, Югославия, Норвегия, Швеция, Финландия, СССР, Италия, където е бил особено популярен.
Според NGVC (Natural Gas Vehicle Coalition) в наши дни има над 8 500 000 автомобили на метан по света, което бе отбелязано и в августовският брой на The GVR ( Gas Vehicles Report).
В последните години технологиите се усъвършенстваха достатъчно, за да позволят широкото разпространение на автомобили на метан. Всички видове превозни средства – автомобили, камиони, автобуси, ванове и дори огромните свръхтежкотоварни машини имат и варианти за работа с природен газ.
Повечето алтернативни автомобили използват компресиран природен газ (CNG). Сгъстен природен газ (СПГ, CNG) е форма, в която природният газ е сгъстен в специални цилиндри под високо налягане (около 220 bar). Той е сгъстен, за да се събере по-голям обем в по-малко пространство в цилиндъра, като така е възможно съхранение на достатъчно количество и съответно достатъчен пробег на автомобила. Някои алтернативни автомобили използват и втечнен природен газ (LNG), но тази технология е все още по-слабо развита и не е така масова, поради специфичните си изисквания.

 • Всички МПС с бензинови и дизелови двигатели могат да се преустроят за работа, освен с течно гориво и с природен газ. Основните елементи на системата за природен газ при бензиновите ДВГ са : газова бутилка/ки, тръбопровод, магистрален и заряден ел.клапан, газов смесител, редуктор-изпарител за газ и ел.превключвател.
  За да има достатъчен запас от гориво за двигателите, природният газ трябва предварително да се „подготви”. Начините за това са три:
 • чрез сгъстяване до високо налягане до 20-22 м Ра
 • чрез втечняване на природния газ до охлаждане до минус 162°С
 • чрез получаване на метанол от природния газ.

Най-широко приложение е намерил първият начин – чрез компресори за високо налягане, природният газ се сгъстява до 20-22 м Ра и се съхранява в специални бутилки. Бутилките основно са цилиндрични, изработени от легирана стомана.
В бутилка с обем 56 литра, запълнени с природен газ, с налягане 20МРа, се събират около 9-10 кг. газ метан.

Вече са разработени и карбонови бутилки, които се характеризират със своята лекота и възможност да събират около 15 кг.метан.
При бензиновите ДВГ природният газ заменя на 100% бензина. В България вече съществуват метанстанции в почти всички големи градове, което дава възможност с оглед икономии на средства и по-добри екологични показатели да се преустройват все повече ДВГ на МПС за работа с природен газ.
Икономическата ефективност за собствениците на МПС като цяло е много голяма: на всеки литър бензин, заменен с природен газ, се икономисват около 1.20 лв. Разчетите показват, че газовата система за природен газ се изплаща от реализираната икономия за 6-7 месеца

Световна статистика за потреблението на природен газ

Таблица за световното потребление на сгъстен природен газ като автомобилно гориво ( вж. Stagvr77-0620083.pdf)

CNG в България

История на метана в България
1995 СКГТ София
15 май 2003 “Екобус” Русе
13 октомври 2003 “Екоавтотранс” Пловдив
3 март 2004 “Векта” Пловдив
9 март 2004 “Метан груп” Варна
8 август 2004 “Герена” Кюстендил
22 декември 2004 “Екогаз” Севлиево
30 декември 2004 “Метагаз” София

 

Съществуващи

 • София - 13 бр.
 • Пловдив - 10 бр.
 • Варна – 4бр.
 • Русе – 2 бр.
 • Севлиево
 • Кюстендил
 • Враца
 • В. Търново – 3бр.
 • Стара Загора – 3бр.
 • Плевен -2бр.
 • Търговище
 • Добрич
 • Каварна
 • Бургас – 5бр.
 • Шумен – 2бр.
 • Ямбол
 • Сливен
 • Нова Загора
 • Хасково
 • Самоков
 • Перник
 • Пазарджик – 2бр.
 • Петрич
 • Ловеч – 2 бр.
 • Благоевград
 • Димитровград

Законови норми свързани с автомобилите на метан.
Изисквания към устройството на автомобилните газови уредби за компресиран природен газ (.pdf) ( възможност за изтегляне?- вж. Razdel IV.pdf)

Метан станции

Верига метанстанции с марка „Булмаркет”

Булмаркет – от 2002 година партньор на Dresser Wayne Pignone
До момента фирмата е доставила и инсталирала над 20 компресора за сгъстен природен газ.
Фирмата е доставила и инсталирала 30 колонки за зареждане на автомобили.
Изградена мрежа от собствени метанстанции – Русе, В.Търново, Пловдив – 2бр., Севлиево, Ловеч, София -2бр.
От 2004 година фирмата доставя сгъстен природен газ на промишлени потребители – посредством ремаркета или бутилкови групи

Природен газ

Природният газ е смес от въглеводороди метан СН4, етан С2Н6, пропан С4Н10 и незначителни количества по-тежки въглеводороди - пентан С5Н16, хексан С7Н16 и други. Почти във всички видове природен газ се съдържат азот N2 и въглероден двуокис СО2 , по–рядко се съдържа сероводород Н2S и инертни газове. При атмосферно налягане се втечнява при -161°С. Природният газ е първичен енергиен източник – добива се от земните недра, за разлика от пропан-бутана, който се получава при преработката на петрола.
Природният газ е по-лек от въздуха. При концентрация на природен газ от 5 до 15% във въздуха сместа е взривоопасна. Температурата на самозапалване на природния газ 537°С при атмосферни условия. Основните продукти при изгарянето му са въглероден двуокис и водни пари. Топлината на изгаряне на природния газ е 7000 – 9000Kcal/m3.

Природният газ /метанът/ е най-атрактивното гориво. Той е екологично чист и е с най-ниска цена от горивата. Той е едно от алтернативните горива, чието използване се насърчава от Европейския съюз и които до 2020 година трябва да заемат 10% от автомобилния парк на Европейския съюз.

Природният газ (метана) намира все по-широко приложение като основно гориво на моторните превозни средства (МПС) с двигатели с вътрешно горене (ДВГ). Като гориво за ДВГ се използват основно продуктите от преработка на нефта – различни видове бензини, дизелово гориво и втечнен въглеводороден газ пропан-бутан. Запасите от нефт са ограничени, поради което тенденцията е за постоянно нарастване на цените на нефтопродуктите. Залежите на природен газ са практически неограничени, защото тепърва предстои разработването на нови находища, а и в изчерпаните нефтени находища остават огромни количества природен газ.

Един нормален кубичен метър природен газ (при температурана въздуха 0°С и налягане 760 мм живачен стълб) по енергийни показатели е еквивалентен на 1.1-1.2 литра бензин. С природен газ едно МПС ще измине 100 км., с около 3 пъти по-малко пари спрямо бензина и с 2.5 пъти спрямо дизеловото гориво.

От всички въглеводородни газове природният газ има най-много водород на един въглероден атом, поради което има висока температурапри изгаряне, широки граници на възпламеняване на газо-въздушната смес, по-пълно горене и по-ниско съдържание на токсични вещества.

От всички видове горива за ДВГ природният газ има най-висока детонационна устойчивост при горене. Октановото му число е между 105 - 110 единици, което позволява да се повиши степента на сгъстяване на ДВГ и да се подобри горивната им икономичност. От всички видове горива, природният газ отделя най-много топлина при изгаряне, което води до подобряване на горивната икономичност на двигателите и термичния коефициент на полезно действие (КПД).

Поради еднаквите агрегатни състояния на въздуха и природния газ, смесообразуването между тях е многократно по-добро и горенето е значително по-пълно. Използването на природния газ позволява токсичните вещества, саждите и димността на отработилите газове да се намаляват 3 - 4 пъти. Природният газ (след водорода) е най-екологичното чисто гориво за машините с вътрешно горене.
Поради по-високата детонационна устойчивост на природния газ, по-доброто смесообразуване с въздуха, по-пълното изгаряне и липса на миещи свойства, износването на двигателите се намалява с 1.5 до 2 пъти !
Годността на запалителните свещи се увеличава с 40% - 50 % , а срокът на ползване на маслата от 1.3 до 1.8 пъти.

История

Природният газ е известен от древността. Още преди много години древните хора са наблюдавали с унес газови огньове запалени от светкавици и не са могли да си обяснят явлението. Китайците използуват природна газ за изсушаване на сол преди около 2000 години. Понастящем се смята, че първото приложение на градски газ като енергиен носител е през ноември 1813 г., когато е запалена първата газова лампа на моста Уестминстър в Лондон.

История на природния газ като автомобилно гориво

Природният газ отдавна се използва като алтернативно гориво в транспортния сектор. Първият газов двигател е патентован през 30-те години на 19-ти век. По-късно през 1860 г. французинът Ленуар конструира мотор, работещ с газово-въздушна смес. По това време изборът на този вид гориво не учудва никого - бензинът е открит след 20 години, след което Даймлер създава първия бензинов двигател с вътрешно горене.
Автомобили на природен газ се карат още от 30-те години на миналия век. През 1940 г. в Германия на газ работят около 40 хил. камиона, а метанът се е използвал като гориво по това време в Дания, Румъния, Югославия, Норвегия, Швеция, Финландия, СССР, Италия, където е бил особено популярен.
Според NGVC (Natural Gas Vehicle Coalition) в наши дни има над 8 500 000 автомобили на метан по света, което бе отбелязано и в августовският брой на The GVR ( Gas Vehicles Report).
В последните години технологиите се усъвършенстваха достатъчно, за да позволят широкото разпространение на автомобили на метан. Всички видове превозни средства – автомобили, камиони, автобуси, ванове и дори огромните свръхтежкотоварни машини имат и варианти за работа с природен газ.
Повечето алтернативни автомобили използват компресиран природен газ (CNG). Сгъстен природен газ (СПГ, CNG) е форма, в която природният газ е сгъстен в специални цилиндри под високо налягане (около 220 bar). Той е сгъстен, за да се събере по-голям обем в по-малко пространство в цилиндъра, като така е възможно съхранение на достатъчно количество и съответно достатъчен пробег на автомобила. Някои алтернативни автомобили използват и втечнен природен газ (LNG), но тази технология е все още по-слабо развита и не е така масова, поради специфичните си изисквания.

 • Всички МПС с бензинови и дизелови двигатели могат да се преустроят за работа, освен с течно гориво и с природен газ. Основните елементи на системата за природен газ при бензиновите ДВГ са : газова бутилка/ки, тръбопровод, магистрален и заряден ел.клапан, газов смесител, редуктор-изпарител за газ и ел.превключвател.
  За да има достатъчен запас от гориво за двигателите, природният газ трябва предварително да се „подготви”. Начините за това са три:
 • чрез сгъстяване до високо налягане до 20-22 м Ра
 • чрез втечняване на природния газ до охлаждане до минус 162°С
 • чрез получаване на метанол от природния газ.

Най-широко приложение е намерил първият начин – чрез компресори за високо налягане, природният газ се сгъстява до 20-22 м Ра и се съхранява в специални бутилки. Бутилките основно са цилиндрични, изработени от легирана стомана.
В бутилка с обем 56 литра, запълнени с природен газ, с налягане 20МРа, се събират около 9-10 кг. газ метан.

Вече са разработени и карбонови бутилки, които се характеризират със своята лекота и възможност да събират около 15 кг.метан.
При бензиновите ДВГ природният газ заменя на 100% бензина. В България вече съществуват метанстанции в почти всички големи градове, което дава възможност с оглед икономии на средства и по-добри екологични показатели да се преустройват все повече ДВГ на МПС за работа с природен газ.
Икономическата ефективност за собствениците на МПС като цяло е много голяма: на всеки литър бензин, заменен с природен газ, се икономисват около 1.20 лв. Разчетите показват, че газовата система за природен газ се изплаща от реализираната икономия за 6-7 месеца

Световна статистика за потреблението на природен газ

Таблица за световното потребление на сгъстен природен газ като автомобилно гориво ( вж. Stagvr77-0620083.pdf)

CNG в България

История на метана в България
1995 СКГТ София
15 май 2003 “Екобус” Русе
13 октомври 2003 “Екоавтотранс” Пловдив
3 март 2004 “Векта” Пловдив
9 март 2004 “Метан груп” Варна
8 август 2004 “Герена” Кюстендил
22 декември 2004 “Екогаз” Севлиево
30 декември 2004 “Метагаз” София

 

Съществуващи

 • София - 13 бр.
 • Пловдив - 10 бр.
 • Варна – 4бр.
 • Русе – 2 бр.
 • Севлиево
 • Кюстендил
 • Враца
 • В. Търново – 3бр.
 • Стара Загора – 3бр.
 • Плевен -2бр.
 • Търговище
 • Добрич
 • Каварна
 • Бургас – 5бр.
 • Шумен – 2бр.
 • Ямбол
 • Сливен
 • Нова Загора
 • Хасково
 • Самоков
 • Перник
 • Пазарджик – 2бр.
 • Петрич
 • Ловеч – 2 бр.
 • Благоевград
 • Димитровград

Законови норми свързани с автомобилите на метан.
Изисквания към устройството на автомобилните газови уредби за компресиран природен газ (.pdf) ( възможност за изтегляне?- вж. Razdel IV.pdf)

Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация