A+ A A-

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИ

ПО КАЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА  ЗА 2013 ГОДИНА

Уважаеми клиенти и партньори,

Уважаеми служители в „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД Русе

 Висшето ръководство в лицето на Управителя официално декларира своята политика и цели по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа, която е определена, разпространена, разбрана, преглеждана и непрекъснато подобрявана, и се прилага във всички звена на дружеството.

Политиката на висшето ръководство е насочена към подобряване накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа при управление на процесите в дружеството.

 Политиката на дружеството е непрекъснато да се усъвършенства бизнес културата за стабилнопартньорствов условията на пазара, постоянно да се управляват аспектите на околната среда и рисковете за здравето и безопасността при работа и да се подобряват резултатите си в тези области.

 Политиката на дружествотое документирана, внедрена и се поддържа, като в нея:

 • са определени регламенти за удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни, в т.ч клиенти по отношение качеството на предоставяния продукт;
 •  са определени аспектите и тяхното въздействие от извършваните в дружеството дейности върху околната среда;
 • са определени опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа в дружеството ;
 •  са оценени активите, определени заплахите и уязвимостите за информационната сигурност;
 • са предвидени и се прилагат нормативните изисквания по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа , в т.ч определените аспекти и въздействието им върху околната среда ; условията за здраве и безопасност при работа; изискванията за сигурност на информацията;
 • са определени и се преглеждат общите и конкретни цели по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на дружеството и е достъпна до обществеността.

Политикатапо управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа езадължение и отговорност на всеки работник и служител в дружеството.

За провеждане на своята Политика ръководството е насочило стратегическите си цели към:

 • гарантиране удовлетворяване на нормативните изисквания при управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа и удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни, в т.ч клиенти, като не допуска конфликт на интереси; управляване на процесите и подобряване на условията, свързани с управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • извършване прегледи и оценка на изпълнение поставените цели на дружествотоифункциониране на Интегрираната система за управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа в дружеството.
 • гарантиране висок професионализъм и възможност за обучение и развитие на персонала;
 • гарантиране на вътрешно – фирмена отчетност и контрол;
 • извършване прегледи и оценка на изпълнение поставените цели на дружеството; непрекъснато усъвършенстване на фирмената организация на работа и подобряване околната среда и условията за здравето и безопасността при работа;
 • удовлетворяване изискванията на клиенти и партньори при минимално ниво необходими разходи;
 • създаване мотивирана работна атмосфера на нашите работници и служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на личното достойнство, признаване на лични и колективни успехи, подобряване условията на труд и комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията.

Целите, които звената на дружеството си поставят като приоритети за 2013 година са:

 1. „ПОРТ БУЛМАРКЕТ”

Изграждане на защитна стена за обособяване на закрит склад за съхранение на генерални товари по сключени годишни договори;

Пускане в експлоатация на понтон „Булмаркет 2” за обработка на нефтоналивни товари,съгласно изискванията на МА-София;

Оборудване и пускане в експлоатация на специализиран грайфер за обработка на дървени трупи;

Полагане на хоризонтална маркировка на подходните пътища и района на пристанището. Полагане на бетонова настилка на площадка пред кран„Демаг” сцел увеличаване пропускателнатаспособност на автомобилите за подход към закрит склад № 1 и Силози;

Годишен опреснителен курс за работа с повдигателни съоръжения - сигналчици, докери и крановици;

Преустройство на закрит склад „Скрапово” -премахване на бетоновите стени и оформяне на единна складова площ, подходяща за съхранение на шротове с температура и влага над критичните.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ”

 • Въвеждане в експлоатация на новозакупените електровози 87 серия;
 • Монтиране на аерозолна противопожарна инсталация на всеки електровоз собственост на „БУЛМАРКЕТ ДМ”;
 • Увеличаване на извършената работа (нето тон/км ) с 10 %;
 • Оптимизиране разходите при товарните превози и изолираното движение на локомотивите;
 • Повишаване контрола и взискателността към качеството, информационнатасигурност, околнатасреда,здраветои безопасносттапри работаипроизводителността на външните фирми обслужващи тяговия и нетягов подвижен състав;
 • Намаляване на закъсненията и повишаване сигурността при извършване на маневрена дейност и движение на влаковете с цел подобряване обслужването на клиентите.

ОТДЕЛ „АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ”

 • Запазване на равнището на превозените количества товарина ниво 2012 г.;
 • Увеличаване на изминати километри с 5%;
 • Увеличаване на приходите с 5%.

ОТДЕЛ „ТЪРГОВИЯ”

 • Оптимизиране на транспортните разходи при търговията с пропан-бутан;
 • Увеличаване продажбите на пропан-бутан в страната;
 • Разширяване на продажбите на пропан-бутан в Румъния след въвеждане в експлоатация на нов газов терминал в Гюргево;
 • Привеждане на всички данъчни складове в съответствие с изискванията на Заповед 519/2012 г. на Агенция Митници.

ЗАВОД ЗА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

Подобряване ефективността на процеса на офериране;

Повишавана качество на доставките на суровините за производство;

Подобряване качествените показатели на крайните продукти;

Изпълнение на договорните отношения в срок;

Ефективно използване на наличните ресурси;

Използване само на материали с доказан произход, отговарящи на европейските стандарти и на нормативните документи;

Да провеждаме системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната дейност, както и да развиваме и усъвършенстваме индивидуалните способности и умения на служителите;

Въвеждане на система за оценка на професионалното представяне на персонала;

Повишаване удовлетвореността на клиентите;

Балансирано да удовлетворяваме всички заинтересовани страни - клиенти, персонал, собственици, партньори, общественост;

Оценка ефикасността на резултатите от  приключвили одити;

Постигане на проектния капацитет на инсталациите за маслодобив;

Свеждане до минимум престоите по технически причини;

Въвеждане в експлоатация на цех „Винтеризирани масла“.

ISO 9001Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.
Вътрешни и междунардни железопътни превози и маневрена дейност.
Вътрешен и международен автомобилен транспорт.
Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИ

ПО КАЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА  ЗА 2013 ГОДИНА

Уважаеми клиенти и партньори,

Уважаеми служители в „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД Русе

 Висшето ръководство в лицето на Управителя официално декларира своята политика и цели по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа, която е определена, разпространена, разбрана, преглеждана и непрекъснато подобрявана, и се прилага във всички звена на дружеството.

Политиката на висшето ръководство е насочена към подобряване накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа при управление на процесите в дружеството.

 Политиката на дружеството е непрекъснато да се усъвършенства бизнес културата за стабилнопартньорствов условията на пазара, постоянно да се управляват аспектите на околната среда и рисковете за здравето и безопасността при работа и да се подобряват резултатите си в тези области.

 Политиката на дружествотое документирана, внедрена и се поддържа, като в нея:

 • са определени регламенти за удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни, в т.ч клиенти по отношение качеството на предоставяния продукт;
 •  са определени аспектите и тяхното въздействие от извършваните в дружеството дейности върху околната среда;
 • са определени опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа в дружеството ;
 •  са оценени активите, определени заплахите и уязвимостите за информационната сигурност;
 • са предвидени и се прилагат нормативните изисквания по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа , в т.ч определените аспекти и въздействието им върху околната среда ; условията за здраве и безопасност при работа; изискванията за сигурност на информацията;
 • са определени и се преглеждат общите и конкретни цели по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на дружеството и е достъпна до обществеността.

Политикатапо управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа езадължение и отговорност на всеки работник и служител в дружеството.

За провеждане на своята Политика ръководството е насочило стратегическите си цели към:

 • гарантиране удовлетворяване на нормативните изисквания при управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа и удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни, в т.ч клиенти, като не допуска конфликт на интереси; управляване на процесите и подобряване на условията, свързани с управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • извършване прегледи и оценка на изпълнение поставените цели на дружествотоифункциониране на Интегрираната система за управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа в дружеството.
 • гарантиране висок професионализъм и възможност за обучение и развитие на персонала;
 • гарантиране на вътрешно – фирмена отчетност и контрол;
 • извършване прегледи и оценка на изпълнение поставените цели на дружеството; непрекъснато усъвършенстване на фирмената организация на работа и подобряване околната среда и условията за здравето и безопасността при работа;
 • удовлетворяване изискванията на клиенти и партньори при минимално ниво необходими разходи;
 • създаване мотивирана работна атмосфера на нашите работници и служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на личното достойнство, признаване на лични и колективни успехи, подобряване условията на труд и комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията.

Целите, които звената на дружеството си поставят като приоритети за 2013 година са:

 1. „ПОРТ БУЛМАРКЕТ”

Изграждане на защитна стена за обособяване на закрит склад за съхранение на генерални товари по сключени годишни договори;

Пускане в експлоатация на понтон „Булмаркет 2” за обработка на нефтоналивни товари,съгласно изискванията на МА-София;

Оборудване и пускане в експлоатация на специализиран грайфер за обработка на дървени трупи;

Полагане на хоризонтална маркировка на подходните пътища и района на пристанището. Полагане на бетонова настилка на площадка пред кран„Демаг” сцел увеличаване пропускателнатаспособност на автомобилите за подход към закрит склад № 1 и Силози;

Годишен опреснителен курс за работа с повдигателни съоръжения - сигналчици, докери и крановици;

Преустройство на закрит склад „Скрапово” -премахване на бетоновите стени и оформяне на единна складова площ, подходяща за съхранение на шротове с температура и влага над критичните.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ”

 • Въвеждане в експлоатация на новозакупените електровози 87 серия;
 • Монтиране на аерозолна противопожарна инсталация на всеки електровоз собственост на „БУЛМАРКЕТ ДМ”;
 • Увеличаване на извършената работа (нето тон/км ) с 10 %;
 • Оптимизиране разходите при товарните превози и изолираното движение на локомотивите;
 • Повишаване контрола и взискателността към качеството, информационнатасигурност, околнатасреда,здраветои безопасносттапри работаипроизводителността на външните фирми обслужващи тяговия и нетягов подвижен състав;
 • Намаляване на закъсненията и повишаване сигурността при извършване на маневрена дейност и движение на влаковете с цел подобряване обслужването на клиентите.

ОТДЕЛ „АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ”

 • Запазване на равнището на превозените количества товарина ниво 2012 г.;
 • Увеличаване на изминати километри с 5%;
 • Увеличаване на приходите с 5%.

ОТДЕЛ „ТЪРГОВИЯ”

 • Оптимизиране на транспортните разходи при търговията с пропан-бутан;
 • Увеличаване продажбите на пропан-бутан в страната;
 • Разширяване на продажбите на пропан-бутан в Румъния след въвеждане в експлоатация на нов газов терминал в Гюргево;
 • Привеждане на всички данъчни складове в съответствие с изискванията на Заповед 519/2012 г. на Агенция Митници.

ЗАВОД ЗА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

Подобряване ефективността на процеса на офериране;

Повишавана качество на доставките на суровините за производство;

Подобряване качествените показатели на крайните продукти;

Изпълнение на договорните отношения в срок;

Ефективно използване на наличните ресурси;

Използване само на материали с доказан произход, отговарящи на европейските стандарти и на нормативните документи;

Да провеждаме системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната дейност, както и да развиваме и усъвършенстваме индивидуалните способности и умения на служителите;

Въвеждане на система за оценка на професионалното представяне на персонала;

Повишаване удовлетвореността на клиентите;

Балансирано да удовлетворяваме всички заинтересовани страни - клиенти, персонал, собственици, партньори, общественост;

Оценка ефикасността на резултатите от  приключвили одити;

Постигане на проектния капацитет на инсталациите за маслодобив;

Свеждане до минимум престоите по технически причини;

Въвеждане в експлоатация на цех „Винтеризирани масла“.

ISO 9001Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.
Вътрешни и междунардни железопътни превози и маневрена дейност.
Вътрешен и международен автомобилен транспорт.
Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация