A+ A A-

 

Проект "Обучение на заети лица"

 

Фирма „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ООД е бенефициент по договор № BG05M9OP001-1.021-0336 с наименование „Знаещите могат повече“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица”. Партньори по проекта са „ПОРТ БУЛМАРКЕТ“ ЕАД и „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО“ ЕООД.

Настоящият проект цели подобряването на професионалната пригодност и компетентностите на част от персонала в 3 свързани с различна, но логически и технологично обвързана икономическа дейност - БУЛМАРКЕТ ДМ ООД, ПОРТ БУЛМАРКЕТ ЕАД и БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО ЕООД. Изпълнението му ще допринесе за паралелно подобряване на професионални и ключови умения на работната сила - съществен фактор за повишен трудов потенциал, по-високо качество и производителност на труда. Проектът ще отговори и на потребностите на персонала за усвояване на професионални, езикови или дигитални умения, които ще подобрят професионалния им профил.

Политиката за непрекъснато развитие на човешките ресурси в трите свързани фирми формира и проектните цели, които са релевантни на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и специфичните цели от Инвестиционен приоритет /ИП/ 6 за подобряване на възможностите за учене през целия живот, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и за насърчаване на гъвкави процеси на учене. В аспекта на специфичните цели от ИП 6 са целите на проекта за минимизиране на несъответствията в трудовите характеристики на заетите лица с технологичните промени или недостига на съвременни професионални или ключови умения, съответстващи на нуждите на фирмите.

Планират се  обучения по част от професията на общо 210 работника и придобиване на дигитални или чуждоезикови компетентности на 120 от заетите в 3-те фирми лица. Качественото и съвременно обучение ще мотивира към учене през целия живот за усвояване на знания и умения, ще се осигурят условия за пълноценен труд и достойно възнаграждение.

С финансовата подкрепа по процедура "Обучение на заети лица" от ОПРЧР ще се постигнат очакванията за подобрени професионални и ключови знания и умения, възможности за кариерно и професионално развитие на обучените лица, както и за повишени конкурентоспособност, финансова и пазарната позиция на участващите фирми.

 

Обща стойност на договора: 270 600,00 лв

Продължителност на проекта: 16 месеца

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от „Европейският социален фонд“ на „Европейския съюз“.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА И ЦЕЛИ

ПО КАЧЕСТВО, ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА  ЗА 2013 ГОДИНА

Уважаеми клиенти и партньори,

Уважаеми служители в „БУЛМАРКЕТ ДМ” ООД Русе

 Висшето ръководство в лицето на Управителя официално декларира своята политика и цели по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа, която е определена, разпространена, разбрана, преглеждана и непрекъснато подобрявана, и се прилага във всички звена на дружеството.

Политиката на висшето ръководство е насочена към подобряване накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа при управление на процесите в дружеството.

 Политиката на дружеството е непрекъснато да се усъвършенства бизнес културата за стабилнопартньорствов условията на пазара, постоянно да се управляват аспектите на околната среда и рисковете за здравето и безопасността при работа и да се подобряват резултатите си в тези области.

 Политиката на дружествотое документирана, внедрена и се поддържа, като в нея:

 • са определени регламенти за удовлетворяване изискванията на всички заинтересовани страни, в т.ч клиенти по отношение качеството на предоставяния продукт;
 •  са определени аспектите и тяхното въздействие от извършваните в дружеството дейности върху околната среда;
 • са определени опасностите и рисковете за здравето и безопасността при работа в дружеството ;
 •  са оценени активите, определени заплахите и уязвимостите за информационната сигурност;
 • са предвидени и се прилагат нормативните изисквания по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа , в т.ч определените аспекти и въздействието им върху околната среда ; условията за здраве и безопасност при работа; изискванията за сигурност на информацията;
 • са определени и се преглеждат общите и конкретни цели по отношение управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • е сведена до знанието на всички лица, работещи за или от името на дружеството и е достъпна до обществеността.

Политикатапо управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа езадължение и отговорност на всеки работник и служител в дружеството.

За провеждане на своята Политика ръководството е насочило стратегическите си цели към:

 • гарантиране удовлетворяване на нормативните изисквания при управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа и удовлетворяване изискванията на заинтересованите страни, в т.ч клиенти, като не допуска конфликт на интереси; управляване на процесите и подобряване на условията, свързани с управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа;
 • извършване прегледи и оценка на изпълнение поставените цели на дружествотоифункциониране на Интегрираната система за управление накачество, информационна сигурност, околна среда и здраве и безопасност при работа в дружеството.
 • гарантиране висок професионализъм и възможност за обучение и развитие на персонала;
 • гарантиране на вътрешно – фирмена отчетност и контрол;
 • извършване прегледи и оценка на изпълнение поставените цели на дружеството; непрекъснато усъвършенстване на фирмената организация на работа и подобряване околната среда и условията за здравето и безопасността при работа;
 • удовлетворяване изискванията на клиенти и партньори при минимално ниво необходими разходи;
 • създаване мотивирана работна атмосфера на нашите работници и служители, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на личното достойнство, признаване на лични и колективни успехи, подобряване условията на труд и комуникациите, постоянно повишаване на квалификацията.

Целите, които звената на дружеството си поставят като приоритети за 2013 година са:

 1. „ПОРТ БУЛМАРКЕТ”

Изграждане на защитна стена за обособяване на закрит склад за съхранение на генерални товари по сключени годишни договори;

Пускане в експлоатация на понтон „Булмаркет 2” за обработка на нефтоналивни товари,съгласно изискванията на МА-София;

Оборудване и пускане в експлоатация на специализиран грайфер за обработка на дървени трупи;

Полагане на хоризонтална маркировка на подходните пътища и района на пристанището. Полагане на бетонова настилка на площадка пред кран„Демаг” сцел увеличаване пропускателнатаспособност на автомобилите за подход към закрит склад № 1 и Силози;

Годишен опреснителен курс за работа с повдигателни съоръжения - сигналчици, докери и крановици;

Преустройство на закрит склад „Скрапово” -премахване на бетоновите стени и оформяне на единна складова площ, подходяща за съхранение на шротове с температура и влага над критичните.

НАПРАВЛЕНИЕ „ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ”

 • Въвеждане в експлоатация на новозакупените електровози 87 серия;
 • Монтиране на аерозолна противопожарна инсталация на всеки електровоз собственост на „БУЛМАРКЕТ ДМ”;
 • Увеличаване на извършената работа (нето тон/км ) с 10 %;
 • Оптимизиране разходите при товарните превози и изолираното движение на локомотивите;
 • Повишаване контрола и взискателността към качеството, информационнатасигурност, околнатасреда,здраветои безопасносттапри работаипроизводителността на външните фирми обслужващи тяговия и нетягов подвижен състав;
 • Намаляване на закъсненията и повишаване сигурността при извършване на маневрена дейност и движение на влаковете с цел подобряване обслужването на клиентите.

ОТДЕЛ „АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ”

 • Запазване на равнището на превозените количества товарина ниво 2012 г.;
 • Увеличаване на изминати километри с 5%;
 • Увеличаване на приходите с 5%.

ОТДЕЛ „ТЪРГОВИЯ”

 • Оптимизиране на транспортните разходи при търговията с пропан-бутан;
 • Увеличаване продажбите на пропан-бутан в страната;
 • Разширяване на продажбите на пропан-бутан в Румъния след въвеждане в експлоатация на нов газов терминал в Гюргево;
 • Привеждане на всички данъчни складове в съответствие с изискванията на Заповед 519/2012 г. на Агенция Митници.

ЗАВОД ЗА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

Подобряване ефективността на процеса на офериране;

Повишавана качество на доставките на суровините за производство;

Подобряване качествените показатели на крайните продукти;

Изпълнение на договорните отношения в срок;

Ефективно използване на наличните ресурси;

Използване само на материали с доказан произход, отговарящи на европейските стандарти и на нормативните документи;

Да провеждаме системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната дейност, както и да развиваме и усъвършенстваме индивидуалните способности и умения на служителите;

Въвеждане на система за оценка на професионалното представяне на персонала;

Повишаване удовлетвореността на клиентите;

Балансирано да удовлетворяваме всички заинтересовани страни - клиенти, персонал, собственици, партньори, общественост;

Оценка ефикасността на резултатите от  приключвили одити;

Постигане на проектния капацитет на инсталациите за маслодобив;

Свеждане до минимум престоите по технически причини;

Въвеждане в експлоатация на цех „Винтеризирани масла“.

ISO 9001Системата за управление на Булмаркет ДМ ООД е оценена и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008 за следните дейности:

Пристанищни услуги и претоварни дейности, карго съхранение.
Вътрешни и междунардни железопътни превози и маневрена дейност.
Вътрешен и международен автомобилен транспорт.
Търговия с горива, сурови масла, газ и фуражи.

Copyright © 2012 Bulmarket.bg | Web & Graphic Design - SAVOV.bg

Вход за администрация

ADIDAS PERFORMANCE Galactic Elite W Blanc Cheap Womens AF Sublimation Graphic Tee 2016 Adidas Originals ZX Flux Weave Shoes Sale Mens AF Active Running Shorts Online ADIDAS PERFORMANCE Duramo 6 W Running White Ftw Metallic Silver Vivid Mint F14 Mens AF Washed Out Tee AF 2016 ADIDAS ORIGINALS Court Star Slim W Sale Mens AF Classic Taper Pants Online Adidas Running adizero XT 5 Shoes Cheap Womens AF Textured Open Cardigan 2016 Mens AF Varsity Logo Cardigan AF 2016 ADIDAS ORIGINALS Zx 700 W Sabpou Sabpou Noiess Mens AF Striped Icon Henley AF 2016 Men Running adizero Boston 5 Shoes Men Running Pure Boost 2 0 Shoes Mens AF Striped Long Sleeve Crew Tee AF 2016 Adidas Men adidas Neo Fleece Track Jacket Sale Mens AF Classic Chinos Online ADIDAS ORIGINALS Gazelle Og Mid W Mens AF Muscle Fit Chambray Shirt AF 2016 ADIDAS ORIGINALS Adidas Glc W Neon Pink Neon Pink Black 1 Cheap Womens AF Patterned Peasant Blouse 2016 Men adidas Neo Summer Jacket Cheap Womens AF Easy Crew Sweater 2016 Mens AF Varsity Logo Cardigan AF 2016 Adidas Women adidas Neo Zip Fleece Hoodie Men Football XSE Training Jacket Sale Mens AF Logo Fleece Shorts Online ADIDAS PERFORMANCE Duramo Sleek W Roclfl Ftwbla Roclfl Mens AF Sherpa-lined Utility Jacket AF 2016 Adidas Women Originals Rita Ora O Ray Supergirl Track Jacket Mens AF Primaloft Lightweight Puffer Vest AF 2016 Men Running adizero Feather Prime Shoes Mens AF Contrast Mockneck Jacket AF 2016 Adidas Men Running adistar Raven 3 Shoes Cheap Womens AF Baseball Graphic Tee 2016